bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia różne

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. oferty Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

www.opspobiedziska.pl/upload/protokol.pdf

________________________________________________________

Pobiedziska 29.05.2023
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 62-010 Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 41 prosi o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.).- na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

www.opspobiedziska.pl/upload/autonowe.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/autoofertyzl1.doc
ww.opspobiedziska.pl/upload/autoOswiadczeniezakupusamochodu.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/autowzorumowy.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/autozal2.docx

SPROSTOWANIE www.opspobiedziska.pl/upload/sprostowanie.docx

___________________________________________________________________

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 62-010 Pobiedziska ul.Wł. Jagiełły 41 prosi o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.).- na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

www.opspobiedziska.pl/upload/ZAPROSZENIE.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/autoOFERTA.doc

www.opspobiedziska.pl/upload/autoOSWIADCZENIE.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/autoUMOWA.docx

_________________________________________________________________

NABÓR

Nabór na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

www.opspobiedziska.pl/upload/OFERTA-USLUGI.pdf

_____________________________________________________________

NABÓR

Nabór na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

www.opspobiedziska.pl/upload/OFERTA-SUO.pdf

_____________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku

www.opspobiedziska.pl/upload/OFERTA-POSILKI.pdf

_____________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe usługę sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

www.opspobiedziska.pl/upload/OFERTA-SPRZATANIE.pdf

_____________________________________________________________

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.2
Aktywna integracja - projekty konkursowe

www.opspobiedziska.pl/upload/Ogłoszenieonaborzenapartnera.docx

__________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej 62-010 Pobiedziska ul. Jagiełły 41

2. Przedmiot zamówienia: "Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem od 15 do 30 osób beneficjantów pomocy spoęłcznej"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieposilek.pdf


__________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie usługi w zakresie sprzatania i utrzymania w czystości pom ieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2 w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2019r.

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytaniesprzatanie.pdf

_____________________________________________________________

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY
Dot: oferty cenowej „Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem od 15 do 30 osób beneficjentów pomocy społecznej„
W dniu 25 września 2018 roku ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie o cenę „Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem od 15 do 30 osób beneficjentów pomocy społecznej„
Otwarcie nastąpiło w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
ul. Władysława Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska.
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokol25092018.pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY
Dot: oferty cenowej „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”
W dniu 05.06.2018 roku ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie o cenę:
„ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”
Otwarcie nastąpiło w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska.
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokolofert.pdf

____________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR OPS 0132.5.2018
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
z dnia 05.06.2018r


w sprawie : powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych do zapytania cenowego dotyczącego „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”

Na podstawie art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) i stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zarzadzenie.pdf

_________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
Ul. Kaczyńska 26
62-010 Pobiedziska
NIP 7841921707
REGON 632000060

I. INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty na: „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe.pdf

____________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym podłączeniem do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych art.44 ust.3, dokonujemy badania rynku w celu przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu fabrycznie nowego serwera wraz z systemem operacyjnym i 20 licencji dostępowych dla użytkowników :

I. Podstawowe parametry, które będą uwzględniane przy wyborze oferenta:
Parametry :

1. procesor Intel® Xeon® Processor (4 rdzenie, 8 MB cache)
2. pamięć 8 GB lub więcej
3. sprzętowy kontroler raid (pamięć podręczna 512 MB lub więcej)
4. dwa dyski twarde 1 TB

Dodatkowe informacje:
Gwarancja producenta minimum 24 m-ce świadczone przez autoryzowany serwis.

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach , 62-010 Pobiedziska, ul. Kaczyńska 26.
II. Przedmiot zamówienia: zakup serwera, systemu operacyjnego Windows Serwer 2012 Standard, 20 licencji dostępowych dla użytkowników
III. Miejsce złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 62-010 Pobiedziska ul. Kaczyńska 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opspobiedziska.pl
IV. Termin złożenia oferty: do dnia 13.06.2014 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.opspobiedziska.pl
V. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2014r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
VI. Osoba do kontaktu:Małgorzata Piotrowska


Iwona Matysiak
Dyrektor Ośrodka Pomocy SpołecznejOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 23.06.2023
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 78 738