bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE - www.opspobiedziska.pl/upload/naborsrfa.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - www.opspobiedziska.pl/upload/KWESTIONARIUSZOSOBOWYSR.docx

OŚWIADCZENIE - www.opspobiedziska.pl/upload/OSWIADCZENIESR.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA - www.opspobiedziska.pl/upload/KLAUZULAINFORMACYJNASR.docx

__________________________________________________________

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE -  www.opspobiedziska.pl/upload/ogloszenienaborswfa.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - www.opspobiedziska.pl/upload/KWESTIONARIUSZOSOBOWYSR.docx

OŚWADCZENIE - www.opspobiedziska.pl/upload/OSWIADCZENIESR.docx

KLAUZULA INFORMACUJNA - www.opspobiedziska.pl/upload/KLAUZULAINFORMACYJNASR.docx

_______________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Wł. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 247m2

upload/zapytanieofertowe.pdf

www.opspobiedziska.pl/upload/zal1.pdf

www.opspobiedziska.pl/upload/zal2.pdf

www.opspobiedziska.pl/upload/zal3.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH

www.opspobiedziska.pl/upload/OGLOSZENIEkadryplace.pdf

www.opspobiedziska.pl/upload/OSWIADCZENIE.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/KWESTIONARIUSZOSOBOWY.docx

www.opspobiedziska.pl/upload/KLAUZULAINFORMACYJNA.docx

__________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Pobiedziska, dn.23.08.2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od 2021r przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

www.opspobiedziska.pl/upload/OgloszenieonaborzenaAsystentaosobistegoosobyniepelnosprawnej.pdf

_______________________________________________________________________

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH
Ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty
na umowę zlecenie

Celem pracy fizjoterapeuty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach jest przede wszystkim poprawa kondycji psychofizycznej chorego, walka z bólem i ograniczeniami natury ruchowej

www.opspobiedziska.pl/upload/fizjoterapeuta.docx

_________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Pobiedziskach informuje, iż od 2021 r. przystępuje do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

www.opspobiedziska.pl/upload/ogloszenieasystentosobisty.pdf

_______________________________________________________________

ROZEZNANIE RYNKU

Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach projektu pt. „Smakuj Życie”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/rozeznanierynku.docx

_____________________________________________________

Zapytanie ofertowe

na:
Świadczenie usług opiekuna mieszkania wspomaganego
w ramach projektu „Smakuj Życie”

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/opiekunmieszkania1.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/opiekunmieszkaniaformularz.docx

__________________________________________________________________

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. kadr i płac

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/naborkadryplace.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/kwestionariuszosobowy.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/klauzulainformacyjna.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/oswiadczenie.docx

________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ogłasza nabór na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/naboruslugiopiekuncze.pdf

_______________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
Ul. Jagiełły 41
62-010 Pobiedziska
NIP 7841921707
REGON 632000060

I. INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty na: „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia 7 stycznia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r.
1) Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy ( Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm. ).
2) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
3) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały w złotych polskich.
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/ofertasprzatanie.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalaczniknr1.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalaczniknr2.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalaczniknr3.pdf

_______________________________________________________________

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POBIEDZISKACH

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy – Referent

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,
ul. Władysława Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska

Data ogłoszenia: 17 grudnia 2019r.
Forma zatrudnienia: -umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy – 1 etat
Określenie stanowiska: Prowadzenie biura podawczego

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/naborref.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/oswiadczenie-1.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/kwestionariusz.pdf

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/klauzulainformacyjna.pdf

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

Lidera Klubu Seniora

w ramach projektu "Smakuj życie"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalacznik.docx

________________________________________________________

PRACA  - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/pracaopiekawytchnieniowa.docxOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 25.04.2022
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.12.2021
Dokument oglądany razy: 3 059