bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROTOKÓŁ
Z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości powyżej 5000złotych do 30.000euro
w ramach projektu „Smakuj Życie”, Poddziałanie 7.2.2.Usługi społeczne i zdrowotne-projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/wypozyczalnia.docx

_________________________________________________________________________

Postępowania 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OTWARCIE OFERT
PRZEBUDOWA CZĘŚĆI BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU OD GODZINY 11:00 DO 12:00

ORAZ

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU OD GODZINY 09:00 DO 11:00

PRZEDSIĘBIORCY ZAINTERESOWANI PRZETARGIEM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZYĆ BEZPOŚREDNIO W WIZJI LOKALNEJ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PYTANIA:

Część III kosztorysu instalacyjnego parter-instalacje sanitarne zawiera urządzenia sanitarne odbiorniki, natomiast brak nakładów rzeczowych na instalacje wod.kan. - proszę o uzupełnienie.

- Nie przewiduje się nakładów rzeczowych na instalacje wod. kan.

Proszę o załączenie na stronie internetowej opisu technicznego, dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej - dotyczy zadania 2.

- Projekt wykonawczy - instalacja wewnętrzna c.o. został zamieszczony na stronie BIP.

Pozycja 32 przedmiaru i poz. 64 zawiera treść "pompa", proszę o określenie jaka to pompa: jednofazowa czy trzyfazowa, wydajność w m3/h, wysokość podnoszenia, średnice przyłączy. Proszę również o zamieszczenie schematu elektrycznego do podłączenia tych pomp.

- Pompa jest w zasobach budynku przy ul. wł. Jagiełły 41 z następującymi parametrami:

* pompa 1 fazowa 23 volt

* typ - USP 32/80-180

* pompa na podmieszanie - zasilanie powrotne i typ UPS 25/40 A180

* pompa na wode typ UPS 25/40 A180

Schemat elektryczny do podłączenia tych pomp nie jest wymagany ponieważ istnieje w kotłowni instalacja elektryczna.

W związku z powyższym proszę o nie uwzględniaćnie w swojej ofercie kosztów związanych z zakupem i montażem pompy.                                                                                       

Czy poziomy należy rozprowadzić w kanałach tak jak biegnie stara instalacja? Jeżeli tak to prosz  o uzupełnienie nakładów rzeczowych o:

- odkrycie kanałów;

- demontaż demolacyjny izolacji cieplnej wykonanej z wełny mineralnej i płaszcza gipsowego;

- demotaż rur w kanale;

- utylizacja (wywiezienie do utylizacji)

- Zgodnie z projektem wykonawczym 3 w dziale 3.1.4 Materiał, wykonanie instalacji rury należy prowadzić na powierzchni elementów konstrukcyjnych, mocując do ścian oraz stropu. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie.

Nie przewiduje sie prowadzenia instalacji c.o. w kanałach w związku z tym brak nakładów rzeczowych  na w.w zadanie.

Zamawiający w przedmiarach nie zamieścił prac związanych z demontażem instalacji c.o. tzn:

- demontaż grzejników;

- demontaż rur;

- demontaż zaworów;

Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych.

- W projekcie nie uwzględniono kosztów demontażu instalacji c.o.

Proszę o podanie do kogo będzie należało uruchomienie kotłowni, uzupełnienie zaworów w kotłowni, wymiany odpowietrzników i innych prac związanych z serwisem kotła?

-  Odpowiedzialność za uruchomienie kotłowni, uzupełnienie zaworów oraz wymianę odpowietrzników i innych prac związanych z uruchomieniem kotłowni jest zadaniem po stronie Zleceniodawcy. Przypominamy, że wszystkie próby związane z pierwszym rozruchem instalacji są po stronie Wykonawcy jak również  wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania.

Czy wykonawca będzie ponosił koszty na media w trakcie realizacji robót?

- Tak będzie je ponosił na podstawie indywidualnych ustaleń z Oferentem.

Czy wysokość okien na parterze może być mniejsza niż w przedmiarze (ze zwględów na wysokość parapetów wewnętrznych)?

- Tak wysokość może być mniejsza niż w  przedmiarze do 10-15 cm, gdyż budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Czy jest przewidziana licytacja elektroniczna?
- Nie przewiduje się licytacji elektronicznej.

Czy do dokumentów dot. przetargu należy dołączyć kosztorys?                                                     - Tak, do dokumentów należy dołączyc kosztorys.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ Z DNIA 13.10.2017R.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ Z DNIA 10.10.2017R.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2017-10-13

Ogłoszenie nr 596069-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

przedmiar zad.1

przedmiar zad.2

przedmiar zad.3

przedmiar zad.4

karta oferty i oświadczenia

SWIZ-remont

specyfikacja techniczna-roboty budowlane

specyfikacja techniczna-elektryka

wzór umowy

PROJEKT REMONT

ELEWACJA 1

ELEWACJA 2

Opis techniczny

projekt inwentaryzacja

parter przebudowa

piętro inwentaryzacja

piętro inwentaryzacja 1

piętro przebudowa

przekroje przebudowa

przekroje inwentaryzacja

RGOPSPobiedziska

PROJEKT ELEKTRYKA

Opis techniczny-Projekt budowlany

Opis techniczny

RGOPSPobiedziska

Rysunek 1

Rysunek 2

PROJEKT WEWNĘTRZNY - INSTALACJA WEWNĘTRZNA CO

_____________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W DNIU 11-08-2017r.- Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formir poradnictwa psychologicznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie

OPS.271.1.2017 - Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

wzór umowy - realizacja usług specjalistycznychdla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego

Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadanym oświadczeniu

Załącznik Nr 4 - Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Załącznik Nr 1 do umowy - Karta realizacji wsparcia indywidualnego

Załącznik Nr 2 do umowy - Raport podsumowujący realizację wsparcia indywidualnego

Załącznik Nr 3 do umowy - Protokół miesięczna karta czasu pracy

Załącznik Nr 4 do umowy - Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

Załącznik Nr 5 do umowy - Oświadczenie personelu projektu

Załącznik Nr 6 do umowy - Oświadczenie dotyczące zatrudnienia personelu

Załącznik Nr 7 do umowy - Oświadczenie na potrzeby umowy cywilnoprawnej

Załącznik Nr 8 do umowy - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 9 do umowy - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowychOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 27.04.2020
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 31.07.2017
Dokument oglądany razy: 3 736