bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.


OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.)

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).


PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


W SZCZEGÓLNOŚCI ORGAN WŁADZY PUBLICZNEJ JEST ZOBOWIĄZANY DO INFORMOWANIA O:

1) swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
2) sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska,
3) prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji żądań publicznych, projektowanych aktach normatywnych,
4) danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez ich funkcjonariuszy, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej,
5) majątku publicznym


FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1) ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępniania informacji na wniosek zainteresowanych,
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Ośrodek pomocy Społecznej w Pobiedziskach
Ul. Kaczyńska 26
62-010 Pobiedziska
lub pocztą elektroniczną na adres: ops@opspobiedziska.pl

Do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Opublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 31.07.2015
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 846