bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2014

Rejestr zarządzeń Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

2014 rok

Nr Zarządzenia        

Data

wydania

w sprawie:                                                                

01.132.2014          08/01/2014    wprowadzenia do stosowania w OPS rejestru ryzyk, metrycy ryzyka, harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej w roku 2014                                 
0132.1.2014 05/03/2014 ustalenia dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem w 2014 roku świąt w innym dniu niż niedziela
Aneks do 6/2009 18/04/2014 zasad przydzielania pracownikom OPS w Pobiedziskach odzieży ochronnej i roboczej oraz przydziału środków czystości i napojów
0132.2.2014 16/05/2014 zmian w Regulaminie Pracy OPS w Pobiedziskach
0132.3.2014 22/05/2014 instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
0132.5.2014 28/05/2014 wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
0132.6.2014 28/05/2014 wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej OPS w Pobiedziskach
0132.7.2014 09/06/2014 organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w OPS w Pobiedziskach
0132.8.2014 09/06/2014 wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zmówień publicznych do 30.000 euro w OPS w Pobiedziskach
0132.9.2014 27/06/2014 Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w OPS w Pobiedziskach
0132.10.2014 09/06/2014 zasad wydawania i rejestracji upoważnień w OPS w Pobiedziskach
0132.11.2014 28/07/2014 zmiany zarządzenia Dyrektora OPS Nr 01.132.2014 z dnia 08.01.2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w OPS w Pobiedziskach rejestruryzyk, metrycy ryzyka, harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej w roku 2014
0132.12.2014 29/09/2014 wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania
0132.13.2014 20/06/2014 wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt OPS w Pobiedziskach
0132.14.2014 29/09/2014 wprowadzenia "Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
0132.15.2015 03/11/2014 powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych do zapytania cenowego dotyczącego remontu dachu budynku OPS w PobiedziskachOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 467