bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaspół interdyscyplinarny

           Uchwałą Nr LIX/570/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2010-2020 oraz Uchwałą Nr LXI/602/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziskach z dnia 28 października 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został powołany Zespół Interdyscyplinarny.
           Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, przy ul. Kaczyńskiej 26, 62-010 Pobiedziska.
           W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
           Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”, którą uruchamia się w przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Celem działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i wpływanie na utrzymanie zadowalającego stanu bezpieczeństwa oraz przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Przedstawiciele Zespołu spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz jego monitoring. Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku, z problemem przemocy. Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

          Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy, jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać niezbędną pomoc.

Instytucje uprawnione do sporządzania „Niebieskiej Karty”:

1. Policja – telefon alarmowy 997, 112
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach tel. 61 8152 000
3. Placówki oświatowe na terenie gminy Pobiedziska (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
4. Placówki ochrony zdrowia - w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji.

Pliki do pobrania:

1. Harmonogram Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2010-2020

2. Jak to u nas bywa...

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2010-2020

5. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 08.08.2013
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 08.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 427