bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

pomoc osobom uprawnionym do alimentów

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

UWAGA!

Od dnia 6 sierpnia 2012 r. są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 ( od 2012-10-01 do 2013-09-30)

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2011 r.

Do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Warunkiem przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest posiadanie zaświadczenia Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów ustala się na podstawie wniosku, który składa rodzic ( opiekun ustawowy) w przypadku osoby niepełnoletniej do 18 roku życia, bądź osoba pełnoletnia uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. netto.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 2. zawarła związek małżeński

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym w 2010r. dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 2. zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 3. zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji
 4. w przypadku osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej - zaświadczenie szkoły o kontynuowaniu nauki
 5. kserokopia dokumentu tożsamości
 6. inne niezbędne dokumenty

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zarazem wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do działań tych należy:

 • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
 • spisanie oświadczenia majątkowego
 • w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny.
 • aktywizacja zawodowa dłużnika alimentacyjnego za pośrednictwem starosty
 • składanie wniosku do starosty – w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej - o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • W przypadku „ braku współpracy „ (uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu, odmowy podjęcia prac, czy odmowy zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy) składanie do Prokuratora wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego i wniosku do Starosty zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
 • Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Pliki do pobrania:

DRUKI:

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnegoOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 07.08.2013
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 07.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 937