bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Świadczenia rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.

Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. wydawane i przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej począwszy od 2 września 2013 r. a także dostępne będą na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce druki.

Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na ww. okres następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2012 roku.

Zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych w 2012 r. wydawane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania Urzędy Skarbowe.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i pełnoletni członkowie rodziny (wszyscy bez względu na fakt czy pozostają w zatrudnieniu i czy osiągają dochody a także pełnoletni dzieci uczące się, studiujące lub pracujące) mogą zwracać się do urzędów skarbowych o wydanie stosownych zaświadczeń.

Przypominamy :

Osoby które posiadają decyzje przyznające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 i dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania na okres od 2013-09-01 do 2013-10-31 zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko nauki w takiej szkole w terminie od 2 września do 16 września 2013 r. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w wyżej określonym terminie prawo do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14 i dodatku z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły zostanie uchylone i dodatki te nie będą wypłacone

Wysokość zasiłku

Od dnia 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

- 77,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

- 106,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 115,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

I. ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka , opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej, uczącej się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony ) wychowującym dzieci, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł. , albo 632,00 zł. - gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. ( umiarkowanym, znacznym)

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu i dołączeniu do wniosku zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wyłącznie na druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. DZ. U. 2010 Nr 183, poz.1234)
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i w przypadku, jeżeli osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności, albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. 2012r., poz 788 ) ciąży obowiązek alimentacyjny - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ZMIANA ! Od 1 lipca 2013 r. - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi - 620,00 zł. miesięcznie. W okresie od 2013-04-01 do 2013-12-31 do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dodatek w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 stycznia 2013 roku nowym świadczeniem rodzinnym jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012r., poz 788 ) ciąży obowiązek alimentacyjny - jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 623,00 zł. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy.

III. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy dołączają do wniosku następujące dokumenty:

 1. kserokopię dokumentu tożsamości
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 3. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 lat
 4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające informację o :

b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu

d) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2008 r. ( w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy - zaświadczenie organu właściwego do miejsca w którym znajduje się to gospodarstwo rolne )

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów , jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów , w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

g) dokument określający datę utraty lub uzyskania dochodu oraz dokument określający miesięczną wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu ( jeżeli wystąpiła utrata lub uzyskanie dochodu)

utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem prawa do urlopu wychowawczego ,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

7. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka , w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

8. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się,

9. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

10. umowę zawartą w formie aktu notarialnego , w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

11. odpis zupełny akty urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

12. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego

13. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

14. Informacja o numerze rachunku bankowego.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 3. postanowienie lub, lub wyrok Sądu w przypadku oddalenia powództwa o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołączają:

 1. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony
 2. zaświadczenie lub oświadczenie co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 3. zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych z żłobku albo w przedszkolu ( jeżeli niepełnosprawne dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola)

Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego do wniosku dołączają:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączają:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
 2. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo;
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek,
 5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego na który ma być wypłacane świadczenie.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do wniosku dołączają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ( dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadczenie , dostępny i wypełniany w Ośrodku Pomocy Społecznej druk ZUS Rp6) i świadectwa pracy dokumentujące przebieg zatrudnienia
 • oświadczenie dotyczące uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego lub braku takich uprawnień
 • oświadczenie o sposobie wypłaty
 • świadectwo pracy w przypadku osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy potwierdzające rezygnacje z zatrudnienia
 • zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o braku statusu osoby bezrobotnej
 • kserokopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się i osoby nad którą sprawowana jest opieka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł. na jedno dziecko.


Zapomoga przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922, 00 zł.


Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niź do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek musi zawierać nr pesel dziecka.


Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.


Do pisemnego wniosku o jednorazową zapomogę dołącza się następujące dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( kserokopie dowodów tożsamości rodziców dziecka )
 2. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wyłącznie na druku określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz.1234). Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
 3. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów członków rodziny osiagniętych w roku poprzedzajacym okres zasiłkowy ( obecnie 2011r.)
 4. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a jeżeli ojciec dziecka jest nieznany zupełny odpis aktu urodzenia
 5. w przypadku gdy drugi rodzic zameldowany jest na terenie innej gminy - zaświadczenie tej gminy, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 6. oświadczenie dotyczące:
  • numeru rachunku bankowego
  • wysokości dochodów nieopodatkowanych członków rodziny
  • w przypadku dziecka objętego opieką prawną należy dołączyć postanowienie lub wyrok sądu
  • w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka zameldowane pozostaje na terenie innej gminy należy dostarczyć zaświadczenie z tej gminy, że nie została wypłacona jednorazowa zapomoga
  UWAGA
  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pliki do pobrania:

USTAWA:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

DRUKI:

 1. wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 4. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczegoOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 07.08.2013
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 07.08.2013
Dokument oglądany razy: 972