Ogłoszenia o naborze

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH
na podstawie wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w ramach EFS.
Tytuł projektu: Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania
ogłasza nabór
na wolne stanowiska pracy-Asystenta Rodziny.

więcej
__________________________________________________

p.o Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor sekcji świadczeń wychowawczych

Liczba lub wymiar etatu: 2

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego, w szczególności bieżąca obsługa interesantów, przyjmowanie i weryfikacja złożonych wniosków, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, sporządzanie list do wypłat świadczenia wychowawczego, udzielanie informacji w zakresie przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego, wydawanie decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) staż pracy min.3 lata o charakterze zgodnym z zadaniami określonymi dla stanowiska,
6) znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy w szczególności:
ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej i instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych


3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy- dodatkowe:
1) pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
2) umiejętność interpretacji i stosowanie przepisów prawa.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko urzędnicze ( list motywacyjny),
2) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( świadectwa pracy),
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z KRK),
7) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz
.U. t.j. z 2015r., poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. t.j z 2014r. poz.1202 ze zm.)”.


5. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26,
2) praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

6. Składanie dokumentów:
Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór na stanowisko inspektora” osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26 w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 31.03.2016r. do godz.12.00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Aplikacje , które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie wg danych z CV.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.pobiedziska.pl, www.bip.opspobiedziska.pl ), na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ( www.opspobiedziska.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Kaczyńska 26.

7. Zatrudnienie od dnia 01.04.2016r. na czas określony.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Opublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 01.02.2017
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 1728
8.08.2020 // bip.opspobiedziska.pl